Ons aanbod

Fysiotherapie en Manuele Therapie

Kunnen bewegen zonder beperkingen is voor de meeste mensen normaal. Pas als u ergens last van krijgt, is bewegen niet meer zo vanzelfsprekend. Degene, die u dan kan helpen is de fysiotherapeut: de deskundige van ons dagelijks bewegen. Bij hem of haar kunt u terecht voor behandeling van uw klachten, maar ook om klachten te voorkomen.
Oefentherapie, massage en fysiothechniek
In de behandeling wordt gebruik gemaakt van oefentherapie, massage en fysiotechniek (behandeling met apparatuur). Tevens wordt er informatie gegeven, hoe u het beste met uw klachten kunt omgaan en vaak krijgt u oefeningen mee, om bijvoorbeeld beweeglijkheid van gewrichten en de functie van spieren te verbeteren.
Intake, onderzoek en behandelplan
Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo goed mogelijk beeld van uw klachten, door vragen te stellen en u te onderzoeken. Op basis hiervan stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Tijdens de behandeling wordt het resultaat van de therapie met u besproken. Na afloop van een behandelserie vindt er rapportage plaats naar de verwijzer ( huisarts of specialist).

Orthopedische Manuele Therapie (OMT

is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Het is één van de 5 erkende opleidingen manuele therapie in Nederland. De opleiding tot orthopedisch manueel therapeut duurt momenteel 3 jaar. De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktijk gedeelte en wordt afgesloten met een eindexamen. Het diploma wordt nationaal en internationaal erkend.
Manipulaties, in de volksmond ook wel "kraken" genoemd
De gevonden stoornissen worden met specifieke technieken behandeld. Een van deze technieken is de manipulatie ( kraken ) . Dus OMT is meer dan "kraken".
Ontstaan en onder controle krijgen van klachten
De Orthopedisch Manueel Therapeut tracht samen met de patiënt te achterhalen, waardoor de klachten zijn ontstaan. Op basis hiervan worden adviezen en oefeningen gegeven. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat de patiënt zelf controle krijgt over zijn klachten.

Werkwijze

Kenmerkend voor de OMT is het denken in relaties binnen het AMN-schema d.w.z. binnen onderzoek en behandeling van klachten wordt getracht verbanden te leggen tussen gewrichten (Artron), spieren (Musculus) en zenuwen (Nervus). Er is dus sprake van een brede kijk op het probleem van de patiënt. 

Waarom Fysio-s

Bij Fysio-s werken twee ervaren fysiotherapeuten, die door na- en bijscholingen veel kennis en kunde hebben vergaard over verschillende vormen van behandeling op het terrein van de fysiotherapie. Wij blijven ons scholen om goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied.


Oncologische en Oedeemtherapie

Kelly Mansfelder is aanwezig op dinsdag en vrijdag. U kunt haar bereiken op  Telefoon +31 413 471227 of via WhatsApp op nummer 06-83386842.

Onze gespecialiseerde oncologiefysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van de grote diversiteit aan oncolo-gische patiënten. Dit betreft expertise omtrent het geven van training, de effecten van kanker (behandelingen) op het lichaam, het welzijn, de conditie en de beperkingen welke de patiënt kan erva-ren. Door deze expertise kan het juiste belastbaar-heidsniveau per patiënt worden bepaald, teneinde ADL-beperkingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Ook wordt er gekeken of er meer zorg nodig is dan alleen advies of fysieke training, kijkend naar klachten als vermoeidheid, pijn en bewegingsbeper-kingen. Onze oncologie-fysiotherapeuten hebben de specialisatie tot oedeemfysiotherapeut volbracht, waardoor zij beschikken over kennis en vaardigheden bij veel-voorkomende klachten als oedeem, pijn aan littekens en bestralingsschade. Daarnaast kunnen er ook therapeutisch elastische kousen (steunkousen) aangemeten worden binnen Fysiotherapie de Meierij, zoals been-, arm- en thoraxbandages.

Doelgericht

Binnen Fysiotherapie de Meierij zijn specifieke protocollen opgesteld met behulp van wetenschap-pelijke onderbouwde kennis en vaardigheden van de therapeuten. In de protocollen wordt samen met de patiënt doelen gesteld waardoor ook het behandelplan zo persoon-lijk en doelgericht mogel-ijk gemaakt kan worden. Doelen worden periodiek geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten en fysieke metingen. Dit wordt gedaan in een test-ruimte waar een bewe-gingswetenschapper zorgt voor een uitgebreid ver-slag van de huidige status. Dit verslag met resultaten wordt door de oncologie-fysiotherapeut terugge-koppeld aan de patiënt. Afhankelijk van de resul-taten wordt bekeken of het behandelplan moet worden aangepast, verlengd of beëindigd. 

Podotherapie


Letterlijk vertaald betekent podotherapie, voettherapie.  Het is afgeleid van het het Griekse woord podos, dat voet  betekent. Een podotherapeut behandelt cliënten met  voetklachten en klachten die voort-vloeien uit het niet goed  functioneren van de voeten, zoals klachten aan de knie,  heup of lage rugklachten. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: standsafwij-kingen, klachten door overbelasting, sportbles-sures, voetproblemen bij kinderen, nagelproble-matiek, afwijking van tenen, huidaandoeningen 
(likdoorns en eelt), voet-klachten bij Diabetes Mellitusen reuma en wondbehandelingen. 

Fitness


Sportief bewegen heeft een positieve invloed op je gezondheid en kan heel leuk zijn! Plezier hebben in bewegen geeft je weer motivatie om ermee door te gaan. Verbeteren en bijhouden van je conditie is van levensbelang voor iedereen, jong en oud!

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat actief bewegen noodzaak is, o.a. om af te vallen, gezonder oud te worden, minder of minder vaak gewrichts- of rugklachten te krijgen, je geheugen te activeren, diabetes onder controle te krijgen, je algemene conditie te verbeteren, je spierconditie te verbeteren, etc..

Fitnesstarieven

 

12 weken, één keer per week                           € 105,00

12 weken, twee keer per week                           € 160,00

Jaarcontract, één keer per week                           € 320,00

Jaarcontract, twee keer per week                           € 510,00

Personen tot 18 jaar, 2de lid uit gezin

12 weken, één keer per week                           €   82,00

12 weken, twee keer per week                           € 130,00

Jaarcontract, één keer per week                          € 260,00

Jaarcontract, twee keer per week                           € 415,00

Trainingstijden 

Maandag  | –
Dinsdag  | 09:00, 10:00 en 19:00
Woensdag  | 18:30 en 19:30
Donderdag  | 08:45, 09:45 en 19:00
Vrijdag  | –
Zaterdag  | 09:00
Zondag  | –

Buiten deze vaste groepen is het ook mogelijk om gedurende de dag vrij te komen trainen.

Pedicure


Manuela van Nuland heeft haar praktijk bij Fysio-s. Zij is pedicure en zij behandelt ook mensen met diabetes. Zij is er maandagavond, dinsdag, woensdag en donderdagochtend.